SChem – solution for the silicates

SChem was founded in 2013. At present, the primary focus is on research and development of special inorganic chemistry, especially in silicates and salts. Part of our business is consulting in the field of application maintenance and adjustment of production processes. Based on the requirements of our clients, we are able to produce and deliver products in required quality and time.

Utmost care and labor organizations provide effective solutions to all the problems that come to us by our clients turn.


Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí

Společnost SChem a.s. realizuje projekt TM02000067 s názvem „Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí“, který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu DELTA 2.

Cílem projektu je vývoj inovativního plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí, určeného pro solární fotokatalytickou detoxikaci povrchových vod kontaminovaných nepolárními organickými škodlivinami. Nově vyvinutá technologie bude mít širší uplatnění pro čištění různých typů vod. Projekt je realizován ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Vietnam National University of Agriculture

Doba realizace projektu: 05/2021 – 04/2024


„Filmotvorná vodní skla pro stavební průmysl“

Společnost SChem a.s. realizuje projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012500 s názvem „Filmotvorná vodní skla pro stavební průmysl“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj filmotvorného vodního skla pro stavební průmysl určeného k ošetření betonových povrchů. Smyslem vyvinutého produktu bude zajistit hloubkové zpevnění ošetřeného betonu a současně signifikantně zvýšit jeho odolnost vůči působení vody, kyselin a škodlivých chemikálií. Hlavním výsledkem projektu bude ověřená technologie výroby filmotvorného vodního skla pro stavební průmysl, vedlejším výsledkem bude užitný vzor téhož produktu.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2017 – 31. 10. 2020


Projekt

TESTY SYSTÉMU NA BÁZI KOLOIDNÍ SIO2 PRO ÚČELY POUŽITÍ V TECHNOLOGII ODLÉVÁNÍ NA VYTAVITELNÝ MODEL SCHEM A.S., REG. Č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023907

byl spolufinancován Evropskou unií.

Testování nového pojivového systému na bázi koloidní SiO2 pro účely použití v technologii odlévání na vytavitelný
model (investment casting)